fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,PROSTORNO
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/20-01/35
URBROJ: 2178/01-07-20-17
Slavonski Brod, 29.listopada 2020. godine

Sukladno članku 19.st.1. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11, 4/18, 112/19 ), Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštiti okoliša Grada Slavonskog Broda raspisao je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/35 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 19. listopada 2020. godine, objavljen na web Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod te službenim web stranicama Grada, dana 19. listopada 2020. godine za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje i tehničke poslove i objavio Upute i obavijesti kandidatima KLASA: 112-02/20-01/35 URBROJ: 2178/01-07-20-4 od 19. listopada 2020. godine te se zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji donose sljedeće


IZMJENE I DOPUNE UPUTA  i OBAVIJESTI KANDIDATIMA


U Uputi i obavijesti kandidatima KLASA: 112-02/20-01/35 URBROJ: 2178/01-07-20-4 od 19. listopada 2020. godine mijenja se i dopunjava poglavlje „ PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA“ te izmijenjeno glasi:

„Sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 26.10.2020. ( „Narodne novine“ br. 117/2020), prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se na daljinu elektroničkim sredstvima komunikacije-putem elektroničke pošte i videokonferencije.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Upućuju se kandidati da prethodno provjere tehničke mogućnosti svojih uređaja i internetsku vezu kako bi osigurali neometano prisustvovanje u vremenu održavanja prethodne provjere, jer za navedeno snose vlastitu odgovornost.

U vremenu neposredno prije prethodne provjere, kandidatima će se putem elektroničke pošte dostaviti pitanja i zadaci za provjeru poznavanja rada na računalu. Provjera poznavanja rada na računalu traje u trajanju naznačenom na zadacima, a najviše do 45 minuta. Po isteku roka rješavanja, kandidati će riješene zadatke i pripadajuće dokumente dostaviti povratno na adresu e-pošte naznačene u testu.

Nakon zaprimanja riješenih testova svih kandidata, izvršit će se pregled i dodjela bodova nakon čega će svi kandidati dobiti obavijest o rezultatima testa putem e-pošte.

Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu te ostvarili najmanje 50 % bodova, pristupit će provjeri znanja iz stručnog dijela koja će se održati putem videokonferencije s okvirnim početkom od 10:00 h pa nadalje.

Videokonferencija će se održati prema tehničkim uputama - „Upute za videokonferenciju putem Google Meet-a za stolna ili prijenosna računala te mobilne uređaje“ koje su dostavljene zajedno s Pozivom.

Kandidati se pozivaju na uključivanje u videokonferenciju putem odabira opcije „Zatraži pridruživanje“ („Ask to join“) najmanje 10 minuta prije početka održavanja videokonferencije.

Kandidati su obvezni imati ispravnu videokameru te istu imati aktiviranu tijekom cijele prethodne provjere te istu imati pozicioniranu kako bi se vidjelo cijelo lice pojedinog kandidata/-kinje.

Kandidatima će pojedinačno postavljati pitanja otvorenog tipa iz propisa navedenih u Uputama i obavijestima kandidatima, na koji daju odgovor neposredno nakon svakog postavljenog pitanja.

Za  vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

razgovarati s ostalim kandidatima ili osobama niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad  povjerenstvo neće bodovati.

Po provedenoj provjeri znanja i sposobnosti, izvršit će se dodjela bodova te će se kandidatima priopćiti rezultat iste. Intervjuu se provodi putem videokonferencije samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 30.listopada 2020. s početkom  u 9:00 h prema rasporedu dostavljenom u pozivima kandidatima.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa