Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/20-01/340
Urbroj: 2178/01-05-20-03
Slavonski Brod, 09. srpnja 2020. godine


Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „Ulica Grabovac I'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 642/2, 641, 645/3 k.o. Brodski Varoš, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstana ceste u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju 13. srpnja 2020. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 15. srpnja 2020. u vremenu od 8.00 – 9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.