fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se :

NATJEČAJ

za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina

u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

Predmet natječaja je dodjela na korištenje sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

I.

1. Stadion kraj Save – sportska građevina 

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Šetalište braće Radića 26,

na k.č.br.4268 k.o: Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

2. Stadion NK Amater – sportska građevina(osim prostorija Mjesnog doma)

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, M. Getaldića bb,

na  k.č.br.3160/2  k.o: Brodski Varoš

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

3. Stadion Vinogorac – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Z. Balokovića 1,

na k.č.br.5096 i 5098  k.o: Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.   

 

4. Stadion Croatia – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Stadionska bb,

na k.č.br.  2589/2  k.o: Brodski Varoš

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.  

 

5. Stadion Budainka – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Hvarska 70,

na k.č.br.  2085/4  k.o: Brodski Varoš

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

10. Stadion Podvinje – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Hrvatskih boraca bb,

na k.č.br.  2754/1  k.o: Podvinje

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

6. Boćarsko igralište Brlićka – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Zagrebačka 4,

na k.č.br.  4930  k.o:Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – boćanje.

 

7. Klasije  - sportska građevina, teniska igrališta

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Borovska 1,

na k.č.br.  2558/10 k.o:Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – tenis.

 

8. Dvorana za borilačke sportove/karate - dio sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Vrazova 2a, Sportska dvorana Vijuš

na k.č.br. 4851/5  k.o:Slavonski Brod

Dio sportska građevina – dvorana za borilačke sportove daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – karate.

 

9. Dvorana za borilačke sportove/boks - dio sportska građevina 

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Vrazova 2a, Sportska dvorana Vijuš

na k.č.br. 4851/5  k.o:Slavonski Brod

Dio sportska građevina – dvorana za borilačke sportove daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – boks.

II.

1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.

2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:

- redovito održavanje športske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema   namjeni građevine, a posebno za provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda,

- primjerena zaštita sportske građevine,

- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,

- primjereno osiguranje sportske građevine,

- obavljanje stalnih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u

  građevinskom i funkcionalnom smislu,

- kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima,

- donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom,

- drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

3. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se naročito:

- troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),

- troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),

- troškovi premije osiguranja sportske građevine,

- plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,

- troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

4. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:

-  koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,

-  koja je član nacionalnog sportskog saveza, Županijskog saveza sportova i Zajednice 

    sportskih udruga Grada,

-  koja je uključena u redoviti sustav natjecanja verificiran od strane nacionalnog sportskog

   saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,

-   visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,

-   koja okuplja određeni broj djece u sportskoj školi – masovnost,

-   koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada – tradicija,

5. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj dostavlja sljedeće akte:

-  dokaz, odnosno potvrdu o članstvu u Zajednici sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,

-  izjava o duljini vremena korištenja određene sportske građevine,

-  Program korištenja i održavanja sportske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Grada Slavonskog Broda za razvojem sporta uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,

-  potvrda i izjava Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda o statusu sportske

   udruge, te kvaliteti objedinjavanja istovrsne grane sporta na određenoj sportskoj građevini,

-  Statut udruge,

-  dokaz o broju članova udruge razvrstanih po dobnim kategorijama,

- potvrdu o nepostojanju dugovanja  prema vlasniku sportske građevine (izdaje UO za financije i računovodstvo Grada Slavonskoga Broda) te dokaz o izvršenom plaćanju svih režijskih troškova 

Sudionik  natječaja u prijavi mora navesti podatke o udruzi, adresu ,OIB, kontakt podatke, točnu naznaku sportske građevine za koju se natječe.

6. Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

7. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

8. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.