fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/20-01/282
Urbroj: 2178/01-05-20-03
Slavonski Brod, 9. lipnja 2020. godine


Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i Uputi Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o Geodetskom elaboratu izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-01-9-11, od 02. travnja 2019. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura ''Trg Josipa Godlara'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 4326/1, 4308, 4307 k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018 i 110/18), temeljem kojeg se KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ''TRG JOSIPA GODLARA'' evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture ''Trg Josipa Godlara'' izradit će tvrtka GEOKOD d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova, Matije Gupca 30, Slavonski Brod

Obilježavanje granica zemljišta na kojemu su izgrađene predmetne komunalne infrastrukture započeti će 15. lipnja 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 17. lipnja 2020. u vremenu od 8.00 – 9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.