fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Gradonačelnik
KLASA:371-01/20-01/34
URBROJ:2178/01-05-20-2
Slavonski Brod, 8. lipanj 2020 godine

Temeljem članka 18. Odluke o davanju u najam stanova (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br: 7/97; 16/01; 12/03; 2/08; 13/08; 7/09 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br: 4/16; 6/19 ), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje:

NATJEČAJ
za davanje u najam stanova

Objavljuje se natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području grada Slavonskog Broda pod uvjetima:

 • da nema u vlasništvu odgovarajuću kuću ili stan na području Republike Hrvatske,
 • da nema prava korištenja odgovarajućeg stana, na temelju Ugovora o najmu stana zaključenog na neodređeno vrijeme,
 • da nije iskoristio pravo na otkup stana, suglasno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stana.

Zainteresirani podnose zahtjev na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, u pisarnici, a dužni su priložiti sljedeće isprave:

 • Domovnica (za podnositelja zahtjeva),
 • Uvjerenje o prebivalištu na području grada Slavonskog Broda, (za podnositelja zahtjeva )
 • Izjava o broju članova obiteljskog domaćinstva, ovjerena kod javnog bilježnika
 • Izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih (za sve članove),
 • Pravomoćna presuda o razvodu braka (za osobe koje su brak razvele),
 • Mišljenje Centra za socijalni rad ( za osobe u stanju socijalne zaštite),
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlene osobe i članove obitelji),
 • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela (Gruntovnice), o vlasništvu nekretnina (kuće,stana), za sve članove obiteljskog domaćinstva
 • Potvrdu Katastra, o neposjedovanju nekretnina (kuće,stana), za sve članove obiteljskog domaćinsta,
 • Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka iz prethodne godine za sve članove obiteljskog domaćinstva koji su ostvarili prihod u toj godini ( punoljetne članove obiteljskog domaćinstva ),
 • Dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
 • Radni staž, odnosno mirovina za sve članove obitelji,
 • Rješenje o invalidnosti (civilni ili invalidi rata),
 • Teška ili kronična oboljenja (medicinska dokumentacija),
 • Preporuka poduzeća ili ustanove o stambenoj situaciji za uposlene članove,

Za uposlene prosjek plaća u posljednja tri mjeseca.

Navedene isprave ne smiju biti starije od 6 mjeseci (osim za Domovnicu, Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih).

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući, od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Zahtjevi se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:


GRAD SLAVONSKI BROD
- Povjerenstvo za najam stanova –
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
- PISARNICA -

Nakon zaključenja natječaja te provjere ispravnosti zahtjeva, Povjerenstvo za davanje u najam stanova će sastaviti listu reda prvenstva. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči Gradske uprave, Grada Slavonskog Broda, u roku od 30 dana, od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Sudionici u natječaju mogu u roku od 15 dana od objave liste na oglasnoj ploči podnijeti prigovor Gradonačelniku. Odluka donesena po prigovoru je konačna.

Konačna lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Gradske uprave, Grada Slavonskog Broda, u trajanju od 2 godine, za koje vrijeme će se stanovi određeni za najam, dodjeljivati prema utvrđenoj listi prvenstva.

Svi zainteresirani moraju podnositi zahtjeve na propisanom obrascu s traženim prilozima ( obrazac se može podići u Pisarnici te sa Internet stranice Grada ).

Zahtjevi koji nisu podneseni na propisanom obrascu neće se uzimati u obzir.

 

Prilog: