fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I
RAČUNOVODSTVO
KLASA: 112-03/20-01/1
URBROJ: 2178/01-07-20-24
Slavonski Brod, 27. siječnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-knjigovođa-analitičar-1 izvršitelj/ica


I

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Knjigovođa-analitičar -1 izvršitelj KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 13. siječnja 2020., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada Slavonskog Broda dana 13. siječnja 2020. godine jer na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti te razgovora nije zadovoljio niti jedan kandidat.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 


PROČELNICA
Ksenija Knežević,dipl.oec.