fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 53.a. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine  br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 , 123/17, 98/19), članka 19.st.2. u svezi čl. 17 i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018., 11.travnja 2019., 1.srpnja 2019. godine, 20.rujna i 1.listopada 2019.godine , Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika upravnog tijela


U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto:

- Pročelnik upravnog odjela

- 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme


Prilog:


Poveznice: