fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 112-02/19-01/8
URBROJ: 2178/01-07-19-21

Slavonski Brod, 9. prosinca 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam  u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 I

Poništava se Javni natječaj za prijam  u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent 1- za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje -1 izvršitelj KLASA: 112-02/19-01/8 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 1. listopada 2019., objavljen putem Narodnih novina te službenih web stranica Grada dana 2. listopada 2019. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                               PROČELNIK
      Damir Klaić, dipl.ing.