Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 112-03/19-01/15
URBROJ: 2178/01-07-19-27

Slavonski Brod, 25. listopada 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18 ) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni referent 1-za gospodarstvo

 

I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-za gospodarstvo KLASA: 112-03/19-01/15 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 15. listopada 2019., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada dana 15. listopada 2019. godine jer je naknadno prestao razlog zbog kojeg je oglas raspisan.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                                        PROČELNICA
Ankica Majetić, dipl.iur.