fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I
RAČUNOVODSTVO

KLASA: 112-03/19-01/14
URBROJ: 2178/01-07-19-9

Slavonski Brod, 25. listopada 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18 ) pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda donosi


O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Voditelj pododsjeka za financije-1 izvršitelj/ica

 

I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Voditelj pododsjeka za financije -1 izvršitelj KLASA: 112-03/19-01/14 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 15. listopada 2019., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada dana 15. listopada 2019. godine jer se na Oglas nije prijavio niti jedan kandidat.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                                        PROČELNICA
Ksenija Knežević,dipl.oec.