fbpx
 
 
 • Gradski vijećnici

  Mandatno razdoblje 2017.-2021.

Na temelju Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda objavljenom u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 6/09., sa izmjenama i dopunama objavljenim u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 2/10., 13/10., 23/10, 25/10 i Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda 1/12., 6/13., 4/18., 12/18. i 3/20.), utvrđuje se  


REDAKCIJSKI PROČIŠĆENI TEKST

P O S L O V N I K A

Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.
       

 

KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 2.

Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća sazvat će se  u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća  saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se Gradsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovog članka, ovlašteni sazivač sazvati će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se Gradsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvati će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.  Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 3.

Gradsko vijeće čini 25 članova.

Članak 4.

Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća.

Nakon što je konstituirano Gradsko vijeće izvodi se himna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća bira se Mandatna komisija iz reda vijećnika, na prijedlog privremenog predsjednika  ili 1/3 vijećnika.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana, s tim da je njen sastav približno razmjeran stranačkom  sastavu Vijeća.

Članovi Mandatne komisije mogu se razriješiti i imenovati novi na prijedlog 1/3 vijećnika Gradskog vijeća.

Članak 6.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

Gradsko vijeće Zaključkom prima na znanje izvješće Mandatne komisije.

Članak 7.

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, privremeni predsjednik izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

"Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka grada Slavonskog Broda i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske".

Svi članovi vijeća nakon pročitane prisege, izgovaraju riječ „prisežem“.

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedniku nakon  završetka sjednice.

Članak 8.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika kad počinje obavljati dužnosti vijećnika polaže prisegu na prvoj idućoj sjednici Gradskog vijeća.

Na sjednici Gradskog vijeća umjesto vijećnika koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima.

Članak 9.

Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka mandata u slučajevima propisanim posebnim zakonima.

Članak 10.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog  na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat  s iste liste  s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani  kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti stručnu službu Gradskog vijeća.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

 

IZBOR RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 11.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeće bira se i Odbor za izbor i imenovanja i Odbor za Statut i Poslovnik iz reda vijećnika.

Predsjednik i članovi Odbora iz stavka 1. ovog članka biraju se javnim glasovanjem na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje 1/3 članova Vijeća, s tim da je njihov sastav približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća.

Članak 12.

Po izboru Odbora iz članka 11. ovog Poslovnika na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća pristupa se izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 članova Vijeća.

Kada je predloženo više kandidata Vijeće može zaključiti da se izbor predsjednika i potpredsjednika obavi tajnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Gradskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici obavljaju svoju funkciju volonterski.

Članak 13.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koja su dobila najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Članak 14.

Predsjednik vijeća:

 • zastupa Vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća
 • predlaže dnevni red Vijeća
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća
 • brine se o postupku donošenja odluka i općih akata
 • usklađuje rad radnih tijela
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće
 • brine o suradnji Vijeća s Gradonačelnikom
 • brine o zaštiti prava vijećnika
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća određuje koji će ga od zamjenika zamijeniti u slučaju iz prethodnog stavka.

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

 

PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

 

Članak 15.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja gradonačelniku
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
 • uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava, zakona, Statuta Grada i ovog Poslovnika.

Članak 16.

Vijećnik ima pravo od predlagatelja tražiti obavijest i uvid u materijal koji mu je potreban.

Obimni materijali obavezno se dostavljaju elektronskim putem, a ostali materijali se mogu dostaviti elektronskim putem uz suglasnost vijećnika.

Članak 17.

Vijećnik može tražiti i dobiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Vijeća i predsjednika radnih tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 18.

Tijekom sjednice predstavnik kluba vijećnika ili predstavnik stranke pojedinačno može zatražiti stanku kako bi se u klubu i stranci obavile konzultacije i dodatno raspravila tema iz dnevnog reda.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je odobriti stanku, koja može trajati najduže 30 minuta.

Tijekom rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda klubu vijećnika i stranci pojedinačno može se odobriti samo jedna stanka.

Nakon stanke predstavnik kluba ili predstavnik stranke pojedinačno može obrazložiti svoja stajališta u izlaganju ne duljem od 5 minuta.

Članak 19.

Članak 20.

U Gradskom vijeću se mogu osnovati klubovi  vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, te klubovi Liste grupe birača te Klubovi nezavisnih vijećnika.

Klub mora imati najmanje tri člana.

Klubovi iz stavka 1. ovog članka obvezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća i priložiti pravila rada, te podatke o članovima.

Prostor, sredstva i druge uvjete za rad Kluba osigurava stručna služba Gradskog vijeća.

Članak 21.

Vijećnici  su dužni čuvati službenu i vojnu tajnu i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju vijećničke dužnosti i za to su odgovorni prema zakonu.

 

RADNA TIJELA

 

Članak 22.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja za pripremu i proučavanje prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, ovim se Poslovnikom osnivaju radna tijela Gradskog vijeća.

Članak 23.

U radnim tijelima razmatraju se i usuglašavaju stajališta izražena ili upućena članovima Gradskog vijeća o pojedinim pitanjima o kojima se odlučuje na Gradskom vijeću, a odnose se na djelokrug radnog tijela. Nakon provedene rasprave radna tijela zauzimaju svoja stajališta, odnosno utvrđuju prijedlog odluke i o tome izvješćuju Gradsko vijeće.

Članak 24.

Radna tijela imaju predsjednika i određeni broj članova koje bira Gradsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, s tim da sastav radnih tijela odgovara stranačkoj strukturi Gradskog vijeća.

Radna tijela imaju potpredsjednika koji u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika rukovodi sjednicom radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ih je sazvati na osnovi zaključka Gradskog vijeća, zahtjeva predsjednika Vijeća ili 3 člana radnog tijela.

Ako sjednicu radnog tijela ne sazove predsjednik kad je za to obavezan, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Vijeća.

Članak 25.

Radna tijela mogu zauzimati stavove o pitanjima iz svog  djelokruga. Ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, odluke se donose većinom glasova nazočnih  članova.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Članak 26.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 • Odbor za predstavke, pritužbe I prijedloge građana
 • Odbor za opću i civilnu zaštitu, zaštitu od požara, prirodne nepogode i izvanredna stanja
 • Komisija za imenovanje naselja, trgova i ulica u Gradu

Gradsko vijeće može osim ovih radnih tijela posebnom odlukom osnovati i druga radna tijela.

Članak 27.

Odbor za izbor i imenovanja

 • predlaže izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Vijeća, i raspravlja o drugim personalnim pitanjima u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom, a koje bira, odnosno imenuje Vijeće
 • predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena tijela, ustanove, škole i organizacije, u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom,
 • priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova, te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Vijeća
 • obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Gradskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 4 člana koje bira Gradsko vijeće iz reda vijećnika na konstituirajućoj sjednici na prijedlog privremenog predsjedatelja ili 1/3 vijećnika.

Članovi Odbora za izbor i imenovanja mogu se razriješiti i imenovati novi na prijedlog 1/3

vijećnika Gradskog vijeća.

Članak 28.

Odbor za Statut i Poslovnik

 • razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću
 • razmatra poticaje za donošenje odluka i akata
 • uređuje i izdaje pročišćenje tekstove odluka i akata Vijeća kada je u tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim
 • obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Grada Slavonskog Broda

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 4 člana koje bira Gradsko vijeće na prijedlog predsjednika ili najmanje 1/3 članova vijeća.

Članovi Odbora za Statut i Poslovnik mogu se razriješiti i imenovati novi na prijedlog  1/3

vijećnika Gradskog vijeća.

Članak 29.

Odbor za financije i proračun:

 • razmatra prijedloge Odluka i drugih akata kojima se uređuje visina poreza, taksa i drugih davanja koja se prihod grada
 • razmatra prijedlog proračuna grada, provedbu proračuna grada i drugih akata iz područja financija
 • prati provođenje utvrđene financijske politike na razini grada
 • razmatra i druga pitanja iz područja financija koja mu povjeri Gradsko vijeće

Odbor za financije i proračun ima predsjednika i 4 člana koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda vijećnika.

Članak 30.

Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo:

 • razmatra i prati problematiku gospodarstva i komunalnog gospodarstva i daje mišljenje Gradskom vijeću o potrebama u ovom području
 • razmatra i daje mišljenje Gradskom vijeću u svezi s poticanjem malog gospodarstva, komunalne infrastrukture i komunalnog uređenja grada
 • razmatra i daje mišljenje Gradskom vijeću na odluke i druge opće akte iz ovog područja
 • razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća u području navedenih djelatnosti

Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo ima predsjednika i 4 člana, koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda vijećnika.

Članak 31.

Odbor za društvene djelatnosti:

 • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje problematike donošenja odluka i drugih akata u djelatnostima kulture, športa, tehničke kulture, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi i informiranja
 • proučava i razmatra problematiku usklađivanja interesa i ravnomjernog razvitka ustanova, udruga i drugih organizacija iz ovih djelatnosti
 • prati i razmatra politiku financiranja javnih potreba u ovim djelatnostima kao i odnosu u njihovom financiranju na području grada
 • razmatra prijedloge općih akata iz ovih djelatnosti na koje svoju suglasnosti daje Gradsko vijeće i o tome daje svoje mišljenje
 • razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća u području navedenih djelatnosti

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i 4 člana koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda vijećnika.

Članak 32.

Odbor za graditeljstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

 • razmatra problematiku u svezi s prostornim uređenjem grada odnosno graditeljskom baštinom grada
 • koordinira aktivnosti zaštite prostornih resursa i usklađivanja razvitka grada
 • razmatra pitanja uređenja prostora radi kvalitetnijeg gospodarenja prostorom, praćenjem i davanjem mišljenja Gradskom vijeću u svezi s planskim dokumentom uređenja prostora
 • razmatra i daje mišljenje Gradskom vijeću na odluke i druge opće akte iz ovog područja
 • razmatra i proučava i druga pitanja u nadležnosti Gradskog vijeća u području navedenih djelatnosti.

Odbor za graditeljstvo,prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i 4 člana, koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda vijećnika.

Članak 33.

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana:

 • razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana upućene Gradskom vijeću, te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje zakonitosti i prava građana u postupku pred upravnim organima i tijelima koja imaju javne ovlasti
 • Ispituje putem nadležnih tijela utemeljenost predstavki, pritužbi i prijedloga, ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja zakonskih mjera, te o tome obavješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana ima predsjednika i 4 člana koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda vijećnika.

Članak 34.

Komisija za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu:

 • predlaže Gradskom vijeću imenovanje ulica, trgova i naselja u gradu
 • razmatra pristigle prijedloge mjesnih odbora i građana u svezi s izmjenom naziva ulica, trgova i naselja i izvješćuje Gradsko vijeće o zauzetim stavovima

Komisija za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu ima predsjednika i 4 člana, koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda vijećnika.

Članak 35.

Odbor za opću i civilnu zaštitu, zaštitu od požara, prirodne nepogode i izvanredna stanja:

 • razmatra pitanja u svezi opće zaštite, civilne zaštite, zaštite od požara, prirodnih nepogoda, izvanrednih stanja te drugih sličnih i povezanih područja,
 • prati problematiku i aktivnosti iz navedenih pitanja za područje grada Slavonskoga Broda,
 • daje mišljenje Gradskom vijeću na odluke, dokumente i druge opće akte iz navedenih područja,
 • razmatra i druga pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća iz navedenih područja,

Odbor za opću i civilnu zaštitu, zaštitu od požara, prirodne nepogode i izvanredna stanja ima predsjednika i 4 člana koje bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja iz reda  vijećnika.

Članak 36.

briše se

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 37.

Gradsko vijeće u ostvarivanju svojih prava i dužnosti obavlja Ustavom, zakonom i Statutom utvrđene poslove i u svezi s tim donosi Statut, Poslovnik Gradskog vijeća, program rada Gradskog vijeća, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, planove, preporuke, rješenja, zaključke i druge opće akte.

Radna tijela Vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 38.

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi značajni za građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i dužnosti, odnosno druga pitanja od općeg interesa za Grad kad je to Zakonom i Statutom propisano.

Članak 39.

Preporukom Vijeće izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načina rješavanja istih, ukazuje na značaj pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, Zakona i drugih akata što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s drugim jedinicama lokalne uprave i samouprave, u pitanjima od zajedničkog interesa, te predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu s njegovim interesima.

Članak 40.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuje obveza Gradonačelnika i upravnih odjela u pripremanju prijedloga akata i mjera za primjenu odluka Vijeća.

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Vijeća i radnih tijela.

Članak 41.

Statut, Poslovnik, proračun, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, preporuke, planovi, odluke o izboru, odnosno imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće i drugi akti od značenja za Grad objavljuju se u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda" i na službenim web stranicama Grada Slavonskog Broda.

O objavljivanju akata iz st.1 ovog članka brine se stručna služba Gradskog vijeća.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, Gradonačelnik i radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Sukladno zakonu, predlagatelj općih akata je gradonačelnik.

Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akata s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akata ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđenih ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt  i nije upućen Gradskom vijeću.

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Gradskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka 30 dana, osim ako Gradsko vijeće na odluči drukčije.

Članak 42.

Odluke i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom, potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 43.

Na izvornike odluka i drugih akata Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Gradskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

Članak 44.

Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada Slavonskog Broda.

Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu odluke i drugog akta, utvrđenih na osnovi uspoređivanja sa izvornikom daje pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

 

ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

 

Članak 45.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika na prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu prisegu.

Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika / zamjenika gradonačelnika Grada Slavonskog Broda obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada , te da ću se zauzimati za svekoliki napredak i Republike Hrvatske i Grada Slavonskog Broda“.

Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika poslije  pročitane prisege ustaju i  izgovaraju riječ „Prisežem“.

Članak 46.

Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika prisustvuju  sjednici Gradskog vijeća.

Gradonačelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

Članak 47.

Izvjestitelj nazočan na sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća sudjeluje u njihovu radu, iznosi stajališta Gradonačelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja. Gradonačelnik može upotpuniti izvjestitelja, a može i sam, ako tako odluči, biti izvjestitelj o točkama koje je uputio na Gradsko vijeće u svojstvu predlagatelja.

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 48.

O sazvanim sjednicama predsjednik Gradskog vijeća i predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća izvješćuju Gradonačelnika i izvjestitelje.

Članak 49.

Način i postupak pokretanja opoziva Gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim propisan je Statutom Grada Slavonskog Broda i zakonom.

 

Postupak za donošenje odluka i drugih akata

 a)     Pokretanje postupka

 

Članak 50.

Postupak za donošenje akta pokreće se prijedlogom za donošenje odluke.

Članak 51.

Pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima svaki vijećnik, klubovi vijećnika, radna tijela vijeća i Gradonačelnik.

Pravo predlagati donošenje općih akata ima Gradonačelnik.

Inicijativu za donošenje odluke i drugog akta Vijeća mogu davati građani, pravne osobe te upravni odjeli.

 

b)    Prijedlog za donošenje odluke

 

Članak 52.

Prijedlog za donošenje odluke mora sadržavati pravnu osnovu, temeljna pitanja i ocjenu stanja koje treba urediti odlukom, ocjenu potrebnih sredstava za provođenje odluke i tekst prijedloga odluke s obrazloženjem.

 

Podnošenje prijedloga za donošenje odluke

 

Članak 53.

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke sadrži:

 • zakonsku osnovu donošenja
 • tekst prijedloga odluke s obrazloženjem
 • tekst odredaba važeće odluke koja se mijenja, odnosno dopunjuje.

U obrazloženju prijedloga za donošenje odluke s nacrtom odluke daju se objašnjenja pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog za donošenje odluke.

Članak 54.

Prijedlog za donošenje odluke s nacrtom odluke podnosi se predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća upućuje pripremljeni nacrt odluke nadležnom radnom tijelu Vijeća i Gradonačelniku.

Predlagatelj prijedloga za donošenje odluke obvezan je obavijestiti predsjednika Vijeća tko će na Vijeću i tijelima Vijeća davati objašnjenja i obavještenja, odnosno potrebna obrazloženja o podnesenom prijedlogu za donošenje odluke.

Članak 55.

O prijedlogu za donošenje odluke s nacrtom odluke raspravit će Vijeće najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja predsjedniku Vijeća.

Članak 56.

Statut Grada, Poslovnik, Program rada Vijeća, te drugi opći akti koje Vijeće označi da su od posebnog značaja za Grad, raspravljaju se kao prvo i drugo čitanje.

Gradsko vijeće može odlučiti da se o aktima iz prethodnog stavka odluči u prvom čitanju.

Ostali opći akti ili odluke koji ne ulaze u vrstu općih akata odluka iz stavka 1. ovog članka, raspravljaju se u skladu s rokovima iz Programa rada Vijeća i u skladu s ovim Poslovnikom.

Članak 57.

Prvo čitanje Prijedloga općeg akta je prvi odjeljak u postupku donošenja općeg akta koji se provodi na sjednici Gradskog vijeća.

Prvo čitanje prijedloga općeg akta obuhvaća usmeno izlaganje predlagatelja, opću raspravu o Prijedlogu općeg akta, raspravu o pojedinostima koja uključuje i raspravu o tekstu o prijedlogu općeg akta i raspravu o stajalištima radnih tijela, te usvajanju zaključka o potrebi donošenja općeg akta.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akata može trajati najduže pet minuta, a za prijedlog proračuna i prostornog plana 15 minuta.

Članak 58.

Na sjednici Gradskog vijeća vodi se o prijedlogu općeg akta opća rasprava i rasprava o pojedinostima.

Članak 59.

Opća rasprava o prijedlogu općeg akta obavlja se na način da vijećnici iznose svoja mišljenja o tome je li potrebno donijeti opći akt, o zakonskom ovlaštenju da se predloženi odnosi urede općim aktom i o opsegu i načinu uređivanja tih odnosa općim aktom.

Ako vijećnici ocjene da nije potrebno donijeti opći akt, opći akt će se odbiti zaključkom.

Rasprava o pojedinostima obavlja se na način što se raspravlja i o tekstu općeg akta. Po završenoj raspravi zaključkom kojim se prihvaća donošenje općeg akta, utvrđuju se stajališta, prijedlozi i mišljenja u svezi s prijedlogom općeg akta.

Članak 60.

Na temelju zaključka Gradskog vijeća o prihvaćanju prijedloga općeg akta, predlagač će sačiniti konačan prijedlog općeg akta.

Članak 61.

Kada je prvo čitanje općeg akta na sjednici Vijeća dovršeno zaključkom o potrebi donošenja određenog općeg akta, postupak se nastavlja podnošenjem konačnog prijedloga općeg akta koji sadržava i obrazloženje.

Konačni prijedlog općeg akta podnosi se u obliku u kojem se donosi opći akt. Obrazloženje obuhvaća razloge zbog kojih se opći akt donosi, pitanja koja se njime rješavaju, objašnjenje odredbi općeg akta i podatke o financiranju, sredstvima potrebnim za provođenje općeg akta, te druge značajne okolnosti u svezi s pitanjima koja se općim aktom uređuju.

Predlagatelj općeg akta dužan je u obrazloženju konačnog prijedloga općeg akta navesti razlike između rješenja koja predlaže u odnosu na rješenja iz prijedloga općeg akta.

Članak 62.

Drugo čitanje općeg akta je drugi odjeljak u postupku donošenja općeg akta koji se provodi na sjednici Gradskog vijeća.

Drugo čitanje općeg akta obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje općeg akta.

Članak 63.

U tijeku rasprave o tekstu konačnog prijedloga općeg akta raspravlja se o prijedlogu o dijelovima, glavama, odjeljcima. U tijeku rasprave odlučuje se i o podnesenim amandmanima.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju općeg akta.

 

Amandmani

 

Članak 64.

Prijedlog za izmjenu ili za dopunu odluke, odnosno drugog općeg akta podnosi se pismeno u obliku amandmana, uz obrazloženje.

Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća u pravilu u pisanom obliku, uz obrazloženje, ali se amandman može podnijeti i usmeno na sjednici  tijekom rasprave.

Pravo podnošenja amandmana imaju vijećnici, klubovi vijećnika, predlagatelj općeg akta i Gradonačelnik.

Ako se prijedlog općeg akata mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Članak 65.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik, može podnijeti amandman na konačni prijedlog općeg akta, odnosno odluke, i na sjednici u tijeku rasprave u usmenom obliku, uz obrazloženje.

Članak 66.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga odluke ili drugog općeg akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi i vijećnicima ostavi dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

Članak 67.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj u pismenom ili usmenom obliku u tijeku rasprave neposredno prije glasovanja.

Ako predlagatelj prihvati podneseni amandman, o njemu se ne glasuje.

Članak 68.

Nakon završene rasprave glasuje se o podnesenim amandmanima tako da se najprije glasuje o amandmanu koji se sadržajno najviše razlikuje od podnesenog prijedloga i prema tome kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

Prigodom stavljanja amandmana na glasovanje, predsjednik objašnjava o kojem se amandmanu glasuje.

Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, a jedan od njih bude prihvaćen, o ostalim se amandmanima ne glasuje.

Amandman predlagatelja i amandman s kojim se suglasi predlagatelj postaju sastavnim dijelom prijedloga i o njima se posebno ne glasuje.

Amandman je prihvaćen ukoliko je za njega glasovala većina nazočnih odnosno većina svih vijećnika, ovisno o tome da li je amandman podnijet na prijedlog akta koji se donosi većinom glasova nazočnih vijećnika ili većinom glasova svih vijećnika.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga.

Nakon glasovanja o amandmanima, glasuje se o prijedlogu u cjelini.

Nakon glasovanja o amandmanima, a prije odlučivanja o prijedlogu u cjelini, predlagatelj može povući podneseni prijedlog akta.

 

DONOŠENJE ODLUKE I DRUGOG OPĆEG AKTA PO HITNOM POSTUPKU

 

Članak 69.

Iznimno, odluka ili drugi opći akt može se donijeti po hitnom postupku kada to zahtijevaju interesi obrane, i drugi osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u javnim djelatnostima.

Članak 70.

Prijedlog da se odluka ili drugi opći akt donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Vijeća najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice Vijeća.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na početku sjednice.

Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, o podnesenom prijedlogu raspravljat će se na način predviđen za redovito donošenje odluka ili drugih općih akata.

Članak 71.

Na predloženu odluku ili drugi opći akt koji se donosi po hitnom postupku, mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

U postupku s amandmanima iz  stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na amandmane na prijedloge odluka ili drugih općih akata koji se donose u redovitom postupku.

 

DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

 

Članak 71.a.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog proračuna prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu primjenu sa 1. siječnjem godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.

Ako u tekućoj godini Gradsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće.

Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti Gradonačelnika i njegove zamjenike:

 • ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u stavku 4. ovog članka novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,
 • ako Gradsko vijeće ne donese proračun predložen od strane novoizabranog gradonačelnika u roku propisanom člankom 69.a stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 71.b.

Proračun, Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna te Odluka o privremenom financiranju donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

Vijećnička pitanja

 

Članak 72.

Vijećnička pitanja postavljaju se gradonačelniku.

Vijećnička pitanja postavljaju se pod točkom 1. dnevnog reda – Aktualni sat koji traje do 60 minuta.

Vijećnik ima pravo postaviti u okviru jednog Aktualnog sata najviše do 2 pitanja. Vijećnička pitanja mogu se postaviti usmeno i pismeno, s tim da se vijećnička pitanja dostavljaju u pisanom obliku predsjedniku Gradskog vijeća prije održavanja sjednice, a u usmenom obliku na samoj sjednici.

Pitanje postavljeno u pisanom obliku imat će prednost u okviru jednog Aktualnog sata. Redoslijed postavljanja pitanja određuje se prema redoslijedu upisa članova Vijeća koji žele postaviti pitanje.

Pitanje mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu tako da se na njega može odgovoriti odmah.

Nakon dobivenog odgovora vijećnik može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje čije postavljanje može trajati najduže dvije minute.

Članak 73.

Gradonačelnik je dužan odgovoriti na pitanje na istoj sjednici, a u slučaju da se ne može odmah odgovoriti, dužan je pripremiti pismeni odgovor za sljedeću sjednicu Vijeća.

Gradonačelnik dostavlja pismene odgovore vijećniku na vijećničko pitanje, putem predsjednika Vijeća.

Članak 74.

Član Gradskog vijeća koji nije postavio pitanje nema pravo zatražiti riječ da bi odgovorio na  navode koje je u odgovoru na pitanje iznio Gradonačelnik.

Stavak 2. se briše.

Članak 75.

Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

Ako vijećnik svoje pitanje ne uskladi s odredbama ovog Poslovnika , predsjednik Vijeća neće  to pitanje uputiti  Gradonačelniku.

Članak 76.

Ako Gradonačelnik ne odgovore na vijećničko pitanje, predsjednik Vijeća će  zahtijevati da se u roku 8 dana dostavi odgovor.

 

PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA

 

Članak 77.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi Gradskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može pored izvješća iz stavka 1 ovog članka od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Članak 78.

Prijedlog za traženje izvješća od Gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća Gradonačelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 79.

Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za traženje  izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.

Članak 80.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 81.

Raspravu o izvješću Gradonačelnika Gradsko vijeće završava utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto.

Članak 82.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Gradonačelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Ako prijedlog za traženje izvješća Gradonačelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 90 dana od dana kad je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od Gradonačelnika.

 

RED NA SJEDNICI

Sazivanje sjednice

 

Članak 83.

Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća  po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.

Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan  u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st. 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može sazvati,  na zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka, mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 84.

Sjednice Vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima u pravilu 10 dana prije održavanja sjednice. Samo  iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti .

Ukoliko postoje tehnički uvjeti, poziv i materijal za sjednicu Gradskog vijeća može se dostaviti u digitalnom obliku.

Poziv i materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika.

Poziv na sjednicu Gradskog vijeća dostavlja se saborskim zastupnicima s područja grada Slavonskog Broda, županu i zamjenicima župana Brodsko-posavske županije, predsjedniku Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, pročelnicima upravnih tijela Grada, sredstvima javnog priopćavanja, političkim strankama koje imaju vijećnike u Gradskom vijeću te predstavnicima nacionalnih manjina i drugim oblicima organiziranja građana kada se raspravlja o bitnim pitanjima za njihov rad.

Poziv i materijal za sjednicu Gradskog vijeća objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda.

Članak 85.

Kada se o određenom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti, materijal za sjednicu ne mora se dostaviti.

O održavanju sjednice Vijeća bez javnosti odlučuje predsjednik Vijeća.

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik Vijeća pozvat će osobe čija nazočnost nije potrebna da napuste dvoranu, a zatim će članove vijeća obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti javnosti.

 

Dnevni red

 

Članak 86.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeće predlaže predsjednik Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva  radi pripreme sjednice Koordinaciju za Gradsko vijeće.

Koordinaciju za Gradsko vijeće čine:

 • predsjednik Gradskog vijeća
 • potpredsjednici Gradskog vijeća
 • predsjednici klubova vijećnika
 • gradonačelnik i njegovi zamjenici
 • suradnik stručne službe Gradskog vijeća

Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.

Predsjednik Gradskog vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća, što su ih, u rokovima i na način predviđen Poslovnikom, unijeli ovlašteni predlagači.

Članak 87.

Dnevni red se može dopuniti prije utvrđivanja dnevnog reda na samoj sjednici na prijedlog Gradonačelnika, radnog tijela Vijeća, kluba vijećnika ili vijećnika. Predsjednik Vijeća stavit će prijedlog za dopunu dnevnog reda na odlučivanje, nakon što utvrdi da je prijedlog u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 88.

Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio predmet što ga je predložio ovlašteni predlagač u roku i na  način predviđen Poslovnikom, a predlagač ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici Vijeća. Isto se postupa s  prijedlogom  što ga ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.

Članak 89.

Prilikom  utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.

Nakon donošenja odluke iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik Vijeća daje na usvajanje dnevni red u cjelini.

Članak 90.

Kada predlagatelj odluke ili drugog akta koji je uvršten u dnevni red sjednice Gradskog vijeća odustane od svog prijedloga prije usvajanja dnevnog reda ili tijekom sjednice, o prijedlogu se ne raspravlja i izuzima se iz dnevnog reda.

Članak 91.

Briše se.

Članak 92.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 93.

Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 94.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, a u svom govoru grubo vrijeđa pojedinog člana ili članove Gradskog vijeća ili druge osobe koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća će ga opomenuti.

Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu opomena izrečena, predsjednik Gradskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.

Predsjednik Vijeća može naložiti da se iz dvorane u kojoj se održava sjednica udalji svaki slušatelj koji narušava red.

Članak 95.

Na sjednici Gradskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti  samo jedanput.

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje deset minuta, a predsjednici klubova petnaest minuta.

Iznimno zbog važnosti teme, Gradsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

Nakon što završe svoj govor, svi vijećnici koji su se prijavili za govor, u skladu Poslovnikom, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute.

 

Tijek sjednice

 

Članak 96.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja vijećnika Gradskog vijeća.

Nazočnost većine utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem vijećnika.

Nazočnost se mora utvrditi:

 • na početku sjednice
 • kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije nazočan dovoljan broj vijećnika
 • kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika

Članak 97.

Kada predsjednik Vijeća utvrdi da postoji potreban broj nazočnih, otvara sjednicu.

Ako predsjednik  Vijeća na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i sat, a najkasnije za 15 dana.

Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi, ako za vrijeme trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja nazočnih vijećnika, ili ako nema uvjeta za redovni rad sjednice.

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju i odsutni članovi.

Članak 98.

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, Vijeće može odlučiti da sjednicu prekine i sazove nastavak za određeni dan i sat o čemu se pismeno izvješćuju vijećnici.

O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez rasprave.

Članak 99.

Prije utvrđivanja dnevnog usvaja se zapisnik o radu na prethodnoj sjednici.

Vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik, odlučuje se bez rasprave.

Ako vijeće prihvati primjedbe, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.

Članak 100.

Poslije utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju, predlagač može dati dopunsko usmeno obrazloženje.

U raspravi o utvrđenom dnevnom redu svoje stajalište mogu iznijeti i predstavnici klubova vijećnika.

Članak 101.

Na sjednici se o svakoj temi, odnosno predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Gradsko vijeće može raspravljati ako je sjednici nazočna većina gradskih vijećnika.

Na početku rasprave predlagatelj svaki prijedlog, u pravilu, usmeno obrazlaže.

Kada predlagatelj obrazloži prijedlog, mogu i izvjestitelji radnih tijela, ako je potrebno, dopuniti stavove radnih tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova vijećnika koji u redoslijedu govornika imaju prednost.

Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća ili kluba vijećnika predlagatelj može dva ili više prijedloga zajedno obrazložiti i o njima se može provesti objedinjena rasprava.

Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije odlučeno.

O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.

Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.

 

Odlučivanje i glasovanje

 

Članak 102.

Odluke, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte Gradsko vijeće donosi većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko je sjednici nazočna većina vijećnika.

Većinom glasova svih vijećnika Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada
 • Poslovnik o radu Vijeća
 • odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • Proračun, Projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, Odluku o privremenom financiranju
 • akte koji se odnose na zaduživanje Grada
 • akte koji se odnose na osnivanje zajedničkih poduzeća i ustanova sa susjednim gradovima
 • Program rada Gradskog vijeća
 • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Slavonskog Broda utvrđena Statutom
 • druge akte za koje je to predviđeno posebnim zakonom.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom svih članova Gradskog vijeća.

Članak 103.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vijeće odluči da se o pojedinom pitanju glasovanje obavi tajno.

Članak 104.

Vijećnici glasuju na način da se izjašnjavaju za prijedlog ili protiv prijedloga, ili se suzdržavaju od glasovanja.

Glasovanje se obavlja dizanjem ruku za, protiv prijedloga ili suzdržan.

Poimenično glasovanje obavlja se na prijedlog predsjednika Vijeća ili većine nazočnih vijećnika, tako da se prozvani vijećnik ustane i izgovara za ili protiv prijedloga, odnosno suzdržan.

Kada je prozivanje završeno ponovno se prozivaju oni vijećnici za koje u popisu vijećnika nije zabilježeno da su glasovali.

Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

Predsjednik Vijeća utvrđuje i obavlja rezultate glasovanja.

Članak 105.

Tajno glasovanje obavlja se glasačkim listićima.

Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom.

Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Vijeća kojem pomažu dva člana koje odredi Vijeće.

Članak 106.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

Vijećnik glasuje tako da zaokruži riječ za, protiv ili suzdržan, odnosno ako glasuje o kandidatima, zaokružuje redni broj ispred imena kandidata.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom.

Članak 107.

Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za, protiv prijedloga ili je suzdržan.

Članak 108.

Po završetku glasovanja, predsjednik Vijeća utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.

 

IZBORI I IMENOVANJA

 

Članak 109.

Predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća bira i razrješava Gradsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Grada i ovim Poslovnikom.

Članak 110.

Briše se.

Članak 111.

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Gradskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije osam (8) dana od dostave prijedloga.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

Ako Gradsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Gradskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 112.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 113.

Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika Gradskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednici Gradskog vijeća imaju sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

Gradsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

ZAPISNICI

 

Članak 114.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne  podatke o  radu  sjednice,  o  prijedlozima  iznijetim  na sjednici,  o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 115.

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva stručna služba Gradskog vijeća.

Članak 116.

Sjednice Gradskog vijeća tonski se snimaju i čuvaju do kraja mandata vijeća a prijepis tonske snimke sjednice čuva stručna služba Gradskog vijeća.

Tonska snimka sjednice Gradskog vijeća objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda.

 

JAVNOST RADA

 

Članak 117.

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Gradsko vijeće izvješćuje javnost o svom radu i odlukama koje je donijelo kao i o temama o kojima raspravlja putem sredstava javnog priopćavanja, putem glasila Službenog glasnika Grada Slavonskog Broda , kao i službenih web stranica Grada Slavonskog Broda.

Članak 118.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.

Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Grada.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 119.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/94., 11/96., 3/01., 6/01. i 2/06.).

Članak 120.

Ovaj Pročišćeni Poslovnik Gradskog vijeća objavit će se u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit