fbpx
 
 

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/20-01/8
URBROJ: 2178/01-07-21-32
Slavonski Brod, 1. ožujka 2021.

Temeljem članka 2. stavka 2., članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14.), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda ( „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“ br. 2/14), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj Izvanrednoj sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine, donosi


O D L U K U
o izboru članova
i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda


 I.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda u Savjet mladih Grada Slavonskog Broda izabire kako slijedi:

 1. PEHAR TEUTA
  Ana Babić
 2. ZORIĆ MARINA
  Renato Nenadić
 3. BABIĆ VALENTINA
  Irena Semenjuk
 4. BILIĆ MAJA
  Ivana Sirotković
 5. BORAS ERIKA
  Franko Tolić
 6. BUBALO KATARINA
  Matea Kocić
 7. CIBULA DAVOR
  Zvonimir Butumović
 8. DESTANOVIĆ SANEL
  Irma Marijić
 9. MRVELJ TINA
  Filip Rašić
 10. RAVLIĆ PETAR
  Ivana Grgić
 11. SEMENJUK IGOR
  Ivana Štojs

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda".

                                                                                              

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave