fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 112-02/24-01/8

URBROJ: 2178/01-04-24-2

Slavonski Brod, 19. ožujka 2024.

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 8. veljače 2024. godine (KLASA:984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0538 od 14. veljače 2024. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi –prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. - 2027. Upravni odjel za društvene djelatnost Grada Slavonskog Broda raspisao je oglas, objavljen dana 12. ožujka 2024. godine na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto voditelj/ica projekta - 1 izvršitelj/ica te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE  I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

OPIS POSLOVA:

Voditelj/ica projekta u sklopu projekta „Zaposlena“ faza IV. obavljat će sljedeće poslove:

 • sudjeluje u obavljanju stručnih poslova vezanih za izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava i izvješća o ostvarenom napretku,
 • sudjeluje u izradi izvještaja te prikuplja potrebnu dokumentaciju, koordinira komunikaciju između projektnih partnera i s javnošću
 • prati i nadzire provedbu i vodi internu evaluaciju projekta angažman pri selekciji osoba za pružanje podrške u svakodnevnom životu
 • starijim osobama te pri odabiru krajnjih korisnika, uključujući prikupljanje podataka, dokumentacije i dr.
 • koordinacija, organizacija i kontrola rada zaposlenih osoba u pružanju podrške u svakodnevnom životu starijim osobama, uključujući
 • kontrolu rada zaposlenih osoba na terenu, koordinacija i kontrola sudjelovanja zaposlenih osoba na programima osposobljavanja
 • obavlja administrativne i organizacijske poslove u vezi s provedbom projekta, uklj. distribuciju kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština krajnjim korisnicima te sredstava za rad zaposlenim osobama – po potrebi priprema dokumentaciju i druge materijale za potrebe nabave roba, radova i usluga kada se nabava financira iz projekta
 • sudjeluje u pripremi programa, analiza i stručnih podloga u vezi s pripremom, prijavom i provedbom projekta i obnaša funkciju kontakt točke prema krajnjim korisnicima
 • sudjeluje u izradi izvješća i akata iz svog djelokruga
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga provedbe projekta te po nalogu pročelnika odjela

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem testiranja iz stručnog dijela i intervjua.
Stručni dio testiranja odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi se na temelju sljedećih propisa:

Opći propisi:

 1. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (stručni dio) može trajati do 60 minuta prema izvorima navedenima u ovim Uputama.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio (stručni dio i intervju) dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.
Po provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti, kandidati će pristupiti na intervju s Povjerenstvom.
Intervjuu se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Nakon provedenog prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, Povjerenstvo dostavlja čelniku koji vrši izbor kandidata.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku obavijesti o izboru, prije potpisivanja Ugovora o radu. Kandidati koji nisu odabrani bit će naknadno obaviješteni, u pravilu putem elektroničke pošte.

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA I RASPORED VREMENA TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJEN DANA 22. OŽUJKA 2024. NA WEB-STRANICI I NATJEČAJNOJ PLOČI GRADA SLAVONSKOG BRODA, A KANDIDATI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI, U PRAVILU, PUTEM E-POŠTE.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ODRŽAT ĆE SE DANA 25. OŽUJKA 2024. GODINE PRIJEPODNE PREMA RASPOREDU KOJI ĆE SE OBJAVITI NA SLUŽBENOJ STRANICI GRADA www.slavonski-brod.hr., ODNOSNO U VRIJEME NAVEDENO U OBAVIJESTI KANDIDATIMA.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave