fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 112-02/24-01/8
URBROJ: 2178/01-04-24-1
Slavonski Brod, 12. ožujka 2024. godine


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 8. veljače 2024. godine (KLASA:984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0538 od 14. veljače 2024. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi –prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. - 2027., objavljuje se


O G L A S

za prijam u radni odnos za izvršavanje poslova
VODITELJ/ICA PROJEKTA

 

za potrebe provedbe projekta
„Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobamas područja grada Slavonskog Broda


I

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Slavonskom Brodu radi provedbe projekta „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama

s područja grada Slavonskog Broda.

Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

 • Broj traženih osoba: 1 izvršitelja/ica na određeno radno vrijeme
 • Mjesto rada: urbano područje grada Slavonskog Broda
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Prijevoz na rad: javni gradski prijevoz
  • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do završetka projekta

 

II

OPIS POSLOVA:

Voditelj/ica projekta u sklopu projekta „Zaposlena“ faza IV obavljat će sljedeće poslove:

 • sudjeluje u obavljanju stručnih poslova vezanih za izradu zahtjeva za nadoknadom sredstava i izvješća o ostvarenom napretku,
 • sudjeluje u izradi izvještaja te prikuplja potrebnu dokumentaciju, koordinira komunikaciju između projektnih partnera i s javnošću
 • prati i nadzire provedbu i vodi internu evaluaciju projekta angažman pri selekciji osoba za pružanje podrške u svakodnevnom životu
 • starijim osobama te pri odabiru krajnjih korisnika, uključujući prikupljanje podataka, dokumentacije i dr.
 • koordinacija, organizacija i kontrola rada zaposlenih osoba u pružanju podrške u svakodnevnom životu starijim osobama, uključujući
 • kontrolu rada zaposlenih osoba na terenu, koordinacija i kontrola sudjelovanja zaposlenih osoba na programima osposobljavanja
 • obavlja administrativne i organizacijske poslove u vezi s provedbom projekta, uklj. distribuciju kućanskih i osnovnih higijenskih
 • potrepština krajnjim korisnicima te sredstava za rad zaposlenim osobama- po potrebi priprema dokumentaciju i druge materijale za
 • potrebe nabave roba, radova i usluga kada se nabava financira iz projekta
 • sudjeluje u pripremi programa, analiza i stručnih podloga u vezi s pripremom, prijavom i provedbom projekta i obnaša funkciju
 • kontakt točke prema krajnjim korisnicima
 • sudjeluje u izradi izvješća i akata iz svog djelokruga
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga provedbe projekta te po nalogu pročelnika odjela


III

OPĆI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u radni odnos kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • najmanje sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke (180 ECTS bodova)
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije

Uvjete za prijam u radni odnos ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku/višu stručnu spremu odgovarajuće struke. Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku/višu stručnu spremu (VSS/VŠS) na temelju ranijih propisa.

           

IV

Postupak prijave:

Kandidati su dužni predati prijavu na Oglas uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni oglas dostupnim na službenoj web-stranici Grada uz objavu ovog Oglasa. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 1. obrazac za prijavu na javni oglas, popunjen i vlastoručno potpisan
 2. životopis, vlastoručno potpisan
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice, presliku domovnice-ne stariju od 6 mjeseci sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.),
 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), ne starija od 3 mjeseca
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

 Dokumenti predani uz prijavu neće se vratiti kandidatima. Kandidati koji ne prilože svu traženu dokumentaciju neće se pozivati na dopunu prijave.

Ukoliko je na pojedinim dokumentima uz prijavu navedeno različito osobno ime kandidata zbog promjene osobnog imena, kandidat je obvezan priložiti dokaze o promjeni osobnog imena (rješenje o promjeni osobnog imena, preslika vjenčanog lista i slično).

U životopisu se navode nazivi radnih mjesta, vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na  pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.

Kandidat koji je obrazovanje završio u inozemstvu dužan je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj.

Pod „radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima“ smatra se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme (najmanje VŠS ) i struke (društvene struke).

Pod „poznavanjem rada u računalu“ smatra se, u pravilu, poznavanje korištenja osobnim računalom u standardnim uredskim aplikacijama što uključuje, među ostalim, znanje upravljanja datotekama, znanje osnova operativnog sustava, znanje rada u programu za obradu teksta (npr.MS Word), znanje rada u tabličnom kalkulatoru (npr.MS Excel), znanje rada u bazama podataka (npr. MS Access), znanje rada u pregledniku Interneta (npr. MS Internet Explorer) te znanje korištenja aplikacije elektroničke pošte (npr. MS Outlook).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Rad se zasniva na određeno vrijeme radi radi obavljanja poslova upravljanja projektima, za vrijeme dok traje projekt  „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i potpune provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas te se više ne smatra kandidatom u postupku.

           

Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se sukladno Uputama i obavijestima kandidatima na način, u mjestu i vremenu održavanja testiranja koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na oglasnoj ploči upravnog tijela i web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr prije održavanja provjere, a kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem elektroničke pošte.

           

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi  za Oglas pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj smatra da ostvaruje pravo prednosti, priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta te u slučaju da ispunjava zakonske pretpostavke za pravo prednosti ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na Oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ br. 121/17, 98/19) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;

https://branitelji.gov.hr/

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa u HZZ „Burza rada“ na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Oglas – Voditelj/ica projekta - ne otvarati, KLASA: 112-02/24-01/8“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda. Prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati. Ne postoji obveza razmatranja prijava na kojima nije navedena naznaka za koji Oglas se prijava podnosi te je Grad ovlašten vratiti takvu prijavu prijavitelju bez razmatranja.  Kandidat može dopuniti prijavu do isteka roka za podnošenje prijava, a koja se predaje na isti način kao prijava.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Oglas, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom Oglasu te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema rasporedu grupa na službenim web-stranicama Grada. Napominje se da se elektronička dostava može obaviti u bilo koje vrijeme (čl.94.st.2. ZUP).

Upućuju se kandidati na redovitu provjeru svih informacija u svezi ovog Oglasa na službenim web stranicama Grada i oglasnoj ploči te svojim ulaznim spremnicima elektroničke pošte, redovitu provjeru i osiguravanje tehničkih mogućnosti i funkcionalnosti svojih uređaja, spremnika elektroničke pošte i internetske veze te svoje dostupnosti jer za navedeno snose vlastitu odgovornost.

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas  koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua sukladno objavljenim Uputama i obavijesti kandidatima.  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglasa  kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.  


GRAD SLAVONSKI BROD

 

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave