fbpx
 
 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 8. veljače 2024. godine (KLASA:984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0538 od 14. veljače 2024. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.  2027., objavljuje se

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja Grada Slavonskoga Broda i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.

a) Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu

- čiji mjesečni prihod ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

b)  Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu

- čiji mjesečni prihod ne prelazi 200% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine – u slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

c)  Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine

- čiji mjesečni prihod ne prelazi 300% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

- uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Ukoliko su u višečlanom kućanstvu svi članovi pripadnici ciljnih skupina ovoga Poziva, usluga se može pružati svakome od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta)  na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina - za svakog člana kućanstva

NAPOMENA: Grad Slavonski Brod ishodit će gore navedenu potvrdu u Evidenciji o dohodcima i primicima koji se  vode u Poreznoj  upravi (Aplikacija EDIP) za sve članove kućanstva.

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 

4. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac za iskaz interesa

 

2.

1. Odrasle osobe s invaliditetom (koje imaju 18 ili više godina) koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi pripadnici ciljnih skupina

- koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti prema propisima  o vještačenju i metodologijama vještačenja

- čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 - uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

NAPOMENA: Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljne skupine bez obzira žive li u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu. U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više članova zadovoljavaju kriterije ciljne skupine, pružanje usluge je prihvatljivo za svakoga od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jedna ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti  ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana zajedničkog kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 

3. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta) na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva - za svakog člana kućanstva

NAPOMENA: Grad Slavonski Brod ishodit će gore navedenu potvrdu u Evidenciji o dohodcima i primicima koji se  vode u Poreznoj  upravi (Aplikacija EDIP) za sve članove kućanstva.

4.  Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac za iskaz interesa

 

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Grada Slavonskog Broda, koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Javnog poziva, Obrazac za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u zgradi Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod  ili na službenoj mrežnoj stranici Grada Slavonskog Broda, www.slavonski-brod.hr.

Ispunjeni i potpisani obrasci za iskaz interesa s dokaznom dokumentacijom podnose se:

- putem pošte na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod

- neposrednom predajom u pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (soba 1).

Javni poziv bit će otvoren do 25. ožujka 2024.

Informacije o popunjavanju Obrasca prijave mogu se dobiti na telefon: 035/217-029.

Iskaz interesa na ovaj poziv služi isključivo u svrhu prijave, utvrđivanja broja i potreba prijavitelja/ica koji ispunjavaju uvjete za uključivanje u Projekt „Zaposlena“ faza IV – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda SF.3.4.11.01.0538 te prijavitelj/ica nije automatski uključen u projekt.

Iskaz interesa (prijavu) mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, te radi utvrđivanja da li ispunjavaju uvjete za uključivanje u projekt moraju osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, BR. 42/18).

NAPOMENA: Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina, prema zadnjim dostupnim podacima, u mjesecu siječnju 2024. (isplata u veljači 2024.) iznosila je 820 eura.

GRAD SLAVONSKI BROD

 

Prijavni obrazac 

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave