fbpx
 
 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 06/09. i 13/10.) Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za korištenje površine za postavljanje kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge

na gradskom kupalištu Poloj

 

Naziv lokacije: prostor Gradskog kupališta Poloj, dio k.č.br. 4875/1 k.o. Slavonski Brod

- Vrijeme korištenja: za vrijeme trajanja kupališne sezone u 2023. godini (20. lipanj - 20. kolovoz 2023. godine)

- Moguće postavljanje vlastitih:

-          drvenih kućica

-          pokretnih naprava

-          postavljanje aparata za pečenje i prodaju plodina, kuhanog kukuruza, slastica i sl., postavljanje automata, rashladne vitrine, škrinje za prodaju sladoleda, mobilijara za ugostiteljski objekt (ljetna terasa)

-          zabavnog parka (površine cca 500 m2)

R.br.

Namjena

Moguće postavljanje

Broj mjesta

(iz skice)

Početna cijena

1.

Caffe bar

- kućica (do 9 m²)

2 mjesta (br. 1, 2)

66,36 € / m2 mjesečno

2.

Sladoledari- slastičari

Pokretni objekt brze prehrane

Pekarnica

Trgovina

Prodaja voća

- pokretna naprava

(do 9 m²)

4 mjesta

(br.3, 4, 5, 6)

66,36 € / m2 mjesečno

66,36 € / m2 mjesečno

66,36 € / m2 mjesečno

66,36 € / m2 mjesečno

53,09 € / m2 mjesečno

3.

Prodaja plodina, kuhanog kukuruza, slastica i sl.

 

- pokretna naprava (3 m²)

(postavljanje aparata za pečenje i prodaju plodina, kuhanog kukuruza, slastica i sl.)

3 mjesta

(br. 7, 8, 9)

26,54 € /m² mjesečno

4.

Prodaja sladoleda iz rashladnih škrinja

 

- pokretna naprava (3 m²)

(postavljanje automata, rashladne vitrine, škrinje)

5 mjesta

(br. 10 ,11, 12, 13, 14)

26,54 € /m² mjesečno

5.

Zabavni park

(500 m2)

- pokretna naprava

3 mjesta

(br. 15, 16, 17)

663,61 € mjesečno

(sukladno korištenim m²)

6.

Postavljanje mobilijara za ugostiteljski objekt

(ljetna terasa)

   

3,32 € /m² mjesečno

Jamčevina: 26,54 € po mjestu.

Ugostiteljski objekt će morati ishoditi posebno odobrenje za ljetnu terasu.

Uz mjesečni iznos naknade svaki korisnik dužan je platiti i paušalni obračun režijskih troškova.

Sudionik natječaja uz prijavu mora priložiti rješenje o upisu u odgovarajući registar, IBAN, potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada da nema neizmirenih obveza prema Gradskom proračunu.

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu, OIB, kontakt telefon, točan broj mjesta (iz skice)

za koje se natječe i ponuđenu naknadu po m² / mjesečno, upravna pristojba 2,65 €.

Ukoliko se sudionik natječaja natječe za više mjesta, potrebno je za svako pojedino mjesto uplatiti jamčevinu.

Sudionik natječaja u ponudi mora priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 2,65 € po mjestu i uplaćuje se

u korist gradskog proračuna broj: IBAN: HR9123400091839600002, Model: HR68, poziv na broj: 7722 – OIB.

Sudionik natječaja koji se prijavljuje na mjesta namjene pod r.br. 1., 2., i .5. (iz tablice) u ponudi obavezno mora navesti

potrebne m².

Osiguranje naplate potraživanja: bjanko potpisana zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika, koja se predaje kod zaključivanja ugovora o korištenju. Korisnik će biti u obvezi osigurati imovinu od poplave, provale i krađe, kao i fiskalnu blagajnu, odnosno priključak na Internet u vlastitoj režiji.

Pismene ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu ili neposredno u pisarnicu na adresu:

 

GRAD SLAVONSKI BROD

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE KUĆICA I POKRETNIH NAPRAVA

ZA UGOSTITELJSKE USLUGE NA GRADSKOM KUPALIŠTU POLOJ

– NE OTVARAJ”

35000 SLAVONSKI BROD, VUKOVARSKA 1.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana računajući od prvog narednog dana objave javnog natječaja u tisku.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najveći ponuđeni iznos mjesečne naknade.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos za isto mjesto, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije pristigla na natječaj. Skica mjesta iz ovog natječaja može se vidjeti na Službenim stranicama Grada, te na oglasnoj ploči Gradske Uprave

Slavonski Brod, Vukovarska 1.

Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, 02. lipnja 2023. godine u 9,00 sati.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Gradonačelnik grada Slavonskog Broda na prijedlog Povjerenstva.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja ovog natječaja odnosno neizbora najpovoljnije ponude bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.

Ukoliko izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika. Zakašnjele i nepotpune prijave odbacit će se posebnim zaključkom.

skica, pdf.

tekst natječaja, word. 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave