fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 940-01/22-01/733                           
URBROJ: 2178/01-05-22-2
Slavonski Brod, 16. studenog 2022. godine


Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Gradonačelnik raspisuje:


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOPRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVRHU NASTAVAKA DEMOGRAFSKE MJERE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

 1. Pozivaju se vlasnici nekretnina u gradu Slavonskom Brodu da dostave pisane ponude za prodaju građevinskog zemljišta, a za potrebe demografske mjere Grada Slavonskog Broda radi rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
 2. Opis tražene nekretnine:
  • nekretnine minimalne površine 15 000 m2, a maksimalno površine 19 000 m2
  • komunalno opremljeno građevinsko zemljište ili neposredna blizina komunalne infrastrukture
  • nekretnine koje se prema prostornom planu Grada Slavonskog Broda nalaze u zoni stambene namjene
  • nekretnine koje su već formirane i spremne za gradnju
 1. Ponuda mora sadržavati:
  • pisanu i potpisanu ponudu s naznakom cijene
  • presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine ako se radi o fizičkoj osobi
  • izvadak iz odgovarajućeg registra (ne stariji od 60 dana) vlasnika nekretnine ako se radi o pravnoj osobi
  • podatke za kontakt (tel., mob. ili e-mail adresu)
  • ako ponuditelj nije vlasnik nekretnine potrebno je priložiti dokaz o ovlaštenju za obavljanje kupoprodajnih radnji u ime vlasnika nekretnine ovjeren od stane javnog bilježnika
  • zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 30 dana)
  • kopiju katastarskog plana
 1. Grad Slavonski Brod zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju Grad Slavonski Brod na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova
 2. Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništiti ovaj postupak u bilo koje vrijeme po vlastitoj diskrecijskoj ocjeni bez obrazloženja i bez obveze naknade štete ili bilo kakvih troškova ponuditeljima nastalih u vezi s ovim javnim pozivom
 3. Smatra se da ponuditelji dostavljanjem tražene dokumentacije na ovaj Javni poziv, sukladno uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća, slobodno i izričito daju privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka ustupljenih Gradu Slavonskom Brodu u svrhu provedbe ovog javnog poziva
 4. Pisane ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenom omotu na adresu:


GRAD SLAVONSKI BROD
Vukovarska 1
35000 SLAVONSKI BROD
s naznakom

« JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOPRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - ne otvaraj»

 1. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave javnog poziva u tisku.
 2. Prikupljene ponude otvorit će se na javnoj sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda koja će se održati u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 7. prosinca 2022. godine u 9:00 sati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave