fbpx
 
 

Na temelju članka 2. I članka 9. Pravilnika o načinima i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se:

NATJEČAJ

za dodjelu na upravljanje i korištenje  građevina

u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

I.

 

Predmet natječaja je dodjela na korištenje građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označena kao:

 

Planinarski dom „Đuro Pilar“

Građevina se nalazi u Slavonskom Brodu, Šumica 11, Slavonski Brod

na k.č. br. 1381, k.o Brodsko Vinogorje, Slavonski Brod.

Građevina se daje na upravljanje i korištenje za obavljanje rekreativnih aktivnosti

 

II.

Građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.

U poslove upravljanja građevinom ubrajaju se sljedeći poslovi:

- redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni         

   građevine

- primjerena zaštita građevine,

- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u građevini,

- primjereno osiguranje građevine,

- obavljanje stalnih i godišnjih pregleda građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u

  građevinskom i funkcionalnom smislu,

- kontrola korištenja građevine sukladno sklopljenim ugovorima,

- donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,

- drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje građevinom.

Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja građevine podrazumijevaju se posebice:

- troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),

- troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),

- troškovi premije osiguranja građevine,

- plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,

- troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

III

Kriteriji za davanje određene građevine na upravljanje i korištenje udruzi su sljedeći:

-   koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,

-   visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,

-   koja okuplja određeni broj članova

-   koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada – tradicija,

Ukoliko dva ili više podnositelja ispunjavaju navedene uvjete, prednost ima onaj podnositelj koja okuplja veći broj članova i ima dužu tradiciju.

 

 

IV

Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:

-  izjava o duljini vremena korištenja određene građevine,

-  Program korištenja i održavanja građevine uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,

-  Statut udruge,

-  dokaz o broju članova udruge

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu, OIB, kontakt podatke.

 

V

Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

Sve specifičnosti vezane uz korištenje građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave