fbpx
 
 

Na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se :

NATJEČAJ

za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina

u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

Predmet natječaja je dodjela na korištenje sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

I.

1. Stadion kraj Save – sportska građevina 

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Šetalište braće Radića 26,

na k.č.br.4268 k.o: Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

2. Stadion NK Amater – sportska građevina(osim prostorija Mjesnog doma)

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, M. Getaldića bb,

na  k.č.br.3160/2  k.o: Brodski Varoš

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

3. Stadion Vinogorac – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Z. Balokovića 1,

na k.č.br.5096 i 5098  k.o: Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.   

 

4. Stadion Croatia – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Stadionska bb,

na k.č.br.  2589/2  k.o: Brodski Varoš

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.  

 

5. Stadion Budainka – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Hvarska 70,

na k.č.br.  2085/4  k.o: Brodski Varoš

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

10. Stadion Podvinje – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Hrvatskih boraca bb,

na k.č.br.  2754/1  k.o: Podvinje

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – nogomet.

 

6. Boćarsko igralište Brlićka – sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Zagrebačka 4,

na k.č.br.  4930  k.o:Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – boćanje.

 

7. Klasije  - sportska građevina, teniska igrališta

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Borovska 1,

na k.č.br.  2558/10 k.o:Slavonski Brod

Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – tenis.

 

8. Dvorana za borilačke sportove/karate - dio sportska građevina

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Vrazova 2a, Sportska dvorana Vijuš

na k.č.br. 4851/5  k.o:Slavonski Brod

Dio sportska građevina – dvorana za borilačke sportove daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – karate.

 

9. Dvorana za borilačke sportove/boks - dio sportska građevina 

Sportska se građevina nalazi u Slavonskom Brodu, Vrazova 2a, Sportska dvorana Vijuš

na k.č.br. 4851/5  k.o:Slavonski Brod

Dio sportska građevina – dvorana za borilačke sportove daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti – boks.

II.

1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.

2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:

- redovito održavanje športske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema   namjeni građevine, a posebno za provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda,

- primjerena zaštita sportske građevine,

- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,

- primjereno osiguranje sportske građevine,

- obavljanje stalnih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u

  građevinskom i funkcionalnom smislu,

- kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima,

- donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom,

- drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

3. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se naročito:

- troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),

- troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),

- troškovi premije osiguranja sportske građevine,

- plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,

- troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

4. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:

-  koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,

-  koja je član nacionalnog sportskog saveza, Županijskog saveza sportova i Zajednice 

    sportskih udruga Grada,

-  koja je uključena u redoviti sustav natjecanja verificiran od strane nacionalnog sportskog

   saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,

-   visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,

-   koja okuplja određeni broj djece u sportskoj školi – masovnost,

-   koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada – tradicija,

5. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj dostavlja sljedeće akte:

-  dokaz, odnosno potvrdu o članstvu u Zajednici sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,

-  izjava o duljini vremena korištenja određene sportske građevine,

-  Program korištenja i održavanja sportske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Grada Slavonskog Broda za razvojem sporta uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,

-  potvrda i izjava Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda o statusu sportske

   udruge, te kvaliteti objedinjavanja istovrsne grane sporta na određenoj sportskoj građevini,

-  Statut udruge,

-  dokaz o broju članova udruge razvrstanih po dobnim kategorijama,

- potvrdu o nepostojanju dugovanja  prema vlasniku sportske građevine (izdaje UO za financije i računovodstvo Grada Slavonskoga Broda) te dokaz o izvršenom plaćanju svih režijskih troškova 

Sudionik  natječaja u prijavi mora navesti podatke o udruzi, adresu ,OIB, kontakt podatke, točnu naznaku sportske građevine za koju se natječe.

6. Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

7. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

8. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave