Ispis

Pozivamo Vas da do 08. siječnja 2018. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom «NE OTVARAJ– Nabava usluga osiguranja za korisnike Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-5/2018.


Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja za korisnike Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda (pdf)