Ispis

Pozivamo Vas da do 22. prosinca 2017. godine do 11:00 sati, dostavite svoju ponudu poštom preporučeno na adresu:Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod ili ju predate izravno u pisarnici Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod
s naznakom «NE OTVARAJ- Nabava usluga čišćenja Gradskih bazena Slavonskog Broda», evidencijski broj nabave: B-2/2018.

 

Prilog:
- Poziv na dostavu ponuda (pdf)