fbpx
Ispis

Pozivamo Vas da do 15. prosinca 2021. godine do 09:00 sati,  dostavite svoju ponudu na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000, Slavonski Brod, s naznakom „NE OTVARAJ - Nabava tonera za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave grada Slavonskog Broda za 2022. godinu“, evidencijski broj nabave: B-2/2022 s naznakom naziva i adrese ponuditelja kako bi istu bilo moguće neotvorenu vratiti pošiljatelju za slučaj da je ponuda podnesena nakon isteka roka za podnošenje ponude.

 

Prilog: